Om oss

Nannestad Historielag

SKOKLE: 

Skokle –n el. Skokla, -r   (dial., litt.)

Skåk, ( især på løst drag.)

( i pl.)  plogskjæker med humul

Etym.:  gno. Skpkull

Tillitsvalgte i Nannestad Historielag 2019-2020

               

Berit Schei Hagen,      leder         beritsch.hagen@gmail.com      tlf       90584717

Villy Ruud,                  nestleder        vi-ruu@online.no               tlf        91168671

Ruth Tomter                sekretær        ruth.tomter@gmail.com      tlf         92672657

Cato Sand                    kasserer         c-sand@online.no               tlf         91538967

Kjell Berglund             web                kjberglu@online.no           tlf         95039101


Vararepresentanter:

Pål Olav Kraabøl 

Liv Stokstad

 

        

hjemmeside: www.nannestad-historielag.org

facebook:    facebook.com/nannhist


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NANNESTAD HISTORIELAG

Lagets logo har sin bakgrunn i skoklene som ble brukt for å trekke redskaper av hester.

Lagets årlige arrangement ”Skoklefallsdag” den 3. juni symboliseres ved denne logoen.

Denne dagen skulle våronna være unnagjort og hesten skulle få hvile.

Lagets formål er å arbeide med alt som har lokalhistorisk interesse. Laget vil ved foredrag, utflukter,

og andre tilstelninger søke å øke den historiske interessen og bevare alt som har kulturell verdi innen bygda.

Gården Sø-Kringler har i mange år vært møtested for diverse arrangementer og l

age har bidratt mye til bevaring av de gamle bygningene på gården.

 I 2006 åpnet Nannestad Bygdemuseum som er etablert på bakgrunn av personlig

donasjon fra en uflyttet Nannestadsokning.

Museet er samlingspunkt for medlemsmøter, foredrag, aktiviteter med mer.Nannestad Historielag

Disse var interesserte, men kunne ikke ta på seg noe formannsverv.

Ny oppfordring fra Ribskog, til Karl Laache, 6.11.1953.

Foreløpig styre: 1. Laurits Kaxsrud, 2. Hans Laache(formann) 3. Gunnar Kjenner.(Kasserer) Varamenn: Hans Limseth, Magnus Habberstad.

LOVER:

4 purrebrev om medlemsbetaling og lister fra Romerike Historielag. Ser ikke ut som det blir noe ut av virksomheten…..

19.juni 1958: Nytt konstituerende møte i Nannestad sparebank. 6 personer pluss foredragsholder Fladby.

Valg: Anders Haga (formann).Hans Limseth(Kasserer), Hans Laache.- brev til Romerike Historielag 16.august.1958.

Lærebok i lokalhistorie. 21.10.1960.

Festskrift for Romerike Historielag 40 år. Ber om kontingent og medlemslister ved flere henvendelser. De ønsker også noe om Nannestad i festskriftet.

29.3.1965. Brev fra W.Moe til R.H om å prøve en rekonstituering. Dette mislyktes nok en gang.

Men så, ved hjelp av Romerike Historielag, blir laget rekonstituert den 4. mars 1971.

Møtet ble ledet av lensmann Kristen Abelvik. Ellers deltok nestformann i Romerike Historielag, rektor Erling Østerud og kasserer, lærer Sigrid Bjørnsen.


27 møtte og sa seg enig i rekonstitueringen, og tegnet seg som medlemmer(kontingent kr.10- livsvarige kr.100,kr 1,00 til R.Hist.lag)

Valg. Formann Olaf Rønning. nest: Anders Haga, kasserer og sekretær: Astrid Bjerkek. Styremedlemmer: Olaus Ramstad, Elise Kolstad.